Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 4701211224 cấp ngày 10/10/2003.
20/11/2023
Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 4701211224 cấp ngày 10/10/2003.
Trần Thanh Tuấn