Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 4701192933 cấp ngày 01/6/2004.
20/11/2023
Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 4701192933 cấp ngày 01/6/2004.
Trần Thanh Tuấn