Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CA 279082 cấp ngày 04/06/2015.
20/11/2023
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CA 279082 cấp ngày 04/06/2015.
Trần Thanh Tuấn