Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BI 256990 cấp ngày 23/01/2013.
20/11/2023
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BI 256990 cấp ngày 23/01/2013.
Trần Thanh Tuấn