Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CD 783604 cấp ngày 30/03/2016.
07/12/2023
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CD 783604 cấp ngày 30/03/2016.
Trần Thanh Tuấn