V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Công ty Cổ phần Việt Rạng Đông Nhơn Trạch
24/01/2024
V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Công ty Cổ phần Việt Rạng Đông Nhơn Trạch
Trần Thanh Tuấn