triển khai thực hiện Hướng dẫn số 124-HD/BTGTU ngày 05/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024
25/01/2024
triển khai thực hiện Hướng dẫn số 124-HD/BTGTU ngày 05/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024
Trần Thanh Tuấn