Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CC 834159 cấp ngày 12/4/2016.
07/02/2024
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CC 834159 cấp ngày 12/4/2016.
Trần Thanh Tuấn