Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CĐ 169594 cấp ngày 22/9/2016.
07/02/2024
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CĐ 169594 cấp ngày 22/9/2016.
Trần Thanh Tuấn