Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo Quyết định số 575/UBH do UBND huyện Vĩnh Cửu cấp ngày 03/11/1999
26/02/2024
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo Quyết định số 575/UBH do UBND huyện Vĩnh Cửu cấp ngày 03/11/1999
Trần Thanh Tuấn