Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số DC 841993 cấp ngày 28/9/2021.
02/04/2024
Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số DC 841993 cấp ngày 28/9/2021.
Trần Thanh Tuấn