Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15
13/05/2024
Để triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, ngày 02 tháng 4 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 274/QĐ-TTg về ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước.

 

 

Ảnh minh Họa

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu trình Chính phủ ban hành:

 

- Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước (Khoản 9 Điều 7; khoản 5 Điều 9; khoản 6 Điều 10; khoản 5 Điều 17; khoản 6 Điều 19; khoản 9 Điều 23; khoản 4 Điều 30; khoản 5 Điều 31; khoản 8 Điều 35; khoản 3 Điều 37; khoản 10 Điều 38; khoản 3 Điều 51; khoản 10 Điều 63; khoản 6 Điều 66; khoản 5 Điều 71; khoản 5 Điều 81).

 

- Nghị định quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Khoản 3 Điều 31; khoản 9 Điều 52; khoản 5 Điều 53; khoản 6 Điều 69; khoản 3 Điều 70).

 

- Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước (Khoản 4 Điều 22; khoản 9 Điều 24; điểm b khoản 2 Điều 26; khoản 8 Điều 31; khoản 3 Điều 39).

 

- Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước (Khoản 5 Điều 83; Khoản 1 Điều 9).

 

- Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất (Điểm d khoản 1 Điều 51).

 

- Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ.

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Xây dựng tham mưu, trình Chính phủ ban hành: Nghị định có nội dung quy định việc sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sinh hoạt (theo khoản 5 Điều 43).

 

Bộ Xây dựng có trách nhiệm tham mưu, trình Chính phủ ban hành:

 

- Văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để bảo đảm an toàn, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, giảm thiểu tỷ lệ thất thoát nước (theo điểm b khoản 3 Điều 43).

 

- Văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, quy chuẩn quốc gia về công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm tăng khả năng thấm, tích trữ, tiêu thoát nước mưa, bảo đảm bổ cập nước dưới đất và không gây ngập úng (theo khoản 8 Điều 63).

 

Bộ Y tế có trách nhiệm tham mưu, trình Chính phủ ban hành: Văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (theo điểm b khoản 3 Điều 43).

 

Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm tham mưu, trình Chính phủ ban hành: Văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình (theo khoản 5 Điều 66).

 

Bên cạnh đó, đối với các địa phương, Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì:

 

-  Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Tài nguyên nước và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật tại các địa phương.

 

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Tài nguyên nước và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật cho cán bộ, công chức của các Sở, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

 

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước thuộc thẩm quyền ban hành, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tài nguyên nước.

 

- Đồng thời, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước được giao tại khoản 1 Điều 80 và các nhiệm vụ tại khoản 7 Điều 7, khoản 4 Điều 10, khoản 5 Điều 22, khoản 3 Điều 23, điểm d khoản 6 Điều 23, khoản 7 Điều 24, khoản 2 Điều 26, khoản 5 Điều 27, khoản 4 và khoản 7 Điều 31, khoản 6 Điều 35, khoản 2 Điều 36, điểm b khoản 8 Điều 38, khoản 9 Điều 38, khoản 4 Điều 43, khoản 2 Điều 44, điểm b khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 51, khoản 4 Điều 59, khoản 6 Điều 63, khoản 6 Điều 64 và khoản 6 Điều 86 của Luật Tài nguyên nước.

 

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trung ương xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước trên địa bàn quản lý trước ngày 1/7/2024; gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, tổng hợp. Để thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên nước, hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đối với các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 01/07/2024./.

 

Phạm Thị Hồng Yến