Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện
13/05/2024
Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 154/QĐ-BTNMT ngày 17/01/2024 về công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-BTNMT là Danh mục giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu 725 hồ chứa, đập dâng của 664 công trình thủy lợi, thủy điện Quyết định này thay thế Quyết định số 2064/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện.

 

 

Công trình thủy điện Trị An

 

Theo Quyết định số 154/QĐ-BTNMT, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 03 công trình thuộc phạm vi công bố của Quyết định, cụ thể: có 02 công trình thủy điện là hồ Trị An thuộc xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu và Phú Tân 2 thuộc xã Phú Vinh, Thanh Sơn của huyện Định Quán; có 01 công trình thủy lợi là Hồ Cầu Mới tuyến VI thuộc xã Thừa Đức của huyện Cẩm Mỹ và xã Bàu Cạn của huyện Long Thành; theo đó, công trình thủy điện Phú Tân 2 có giá trị dòng chảy tối thiểu sau đập là 6,89 m3/s, công trình thủy lợi Hồ Cầu Mới tuyến VI có giá trị dòng chảy tối thiểu sau đập là 0,34 m3/s; riêng công trình thủy điện hồ Trị An quy định xả dòng chảy tối thiểu theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông.

 

Theo Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 “Dòng chảy tối thiểu là dòng chảy ở mức thấp nhất cần thiết để duy trì dòng sông, suối hoặc đoạn sông, suối nhằm bảo đảm sự phát triển bình thường của hệ sinh thái thủy sinh và bảo đảm mức tối thiểu cho hoạt động khai thác, sử dụng nước”. Dòng chảy tối thiểu là nội dung quan trọng được quy định tại Điều 24 của Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 và là một trong những hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước quan trọng cần phải thực hiện; theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xác định, công bố, điều chỉnh vị trí, giá trị dòng chảy tối thiểu trên sông, suối nội tỉnh; phê duyệt, công bố dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu đập, hồ chứa thuộc thẩm quyền đăng ký, cấp phép khai thác tài nguyên nước.

 

Để thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 09/01/2024 về kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước mặt và xác định dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối và hạ lưu hồ chứa, đập dâng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2025. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 09/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh theo tiến độ đã đề ra./.

 

Phạm Thị Hồng Yến