Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
19/10/2013

Dự kiến tháng 11 năm 2012, Bộ TN&MT sẽ tổ chức Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2012. Hội nghị được tổ chức tại hai miền Nam - Bắc.

 

Mục đích của Hội nghị là đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược ứng dụng CNTT trong ngành tài nguyên và môi trường; tăng cường trao đổi kinh nghiệm triển khai ứng dụng CNTT trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời phổ biến một số văn bản mới về cơ chế, chính sách về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT của Nhà nước. Trên cơ sở đó, Bộ TN&MT sẽ nắm bắt nhu cầu và những khó khăn vướng mắc để có những giải pháp hữu hiệu nhất trong việc đẩy mạnh công tác ứng dụng và phát triển CNTT trong ngành, nhất là phục vụ công tác quản lý Nhà nước của Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng kinh tế hóa ngành cũng như phục vụ mục tiêu Chính phủ điện tử.

 

Hội nghị còn tập trung đánh giá tình hình 5 năm công tác đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT ngành tài nguyên và môi trường (2008 - 2012); Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư 07/2009/TT-BTNMT ngày 10/7/2009 của Bộ TN&MT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường; Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện Thông tư Liên tịch số 07/2011/TTLT-BTNMT-BNV ngày 30/01/2011 của Bộ TN&MT và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Việc triển khai đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ quản lý Nhà nước của Bộ TN&MT; tình hình thực hiện một số đề án, dự án trọng điểm về ứng dụng CNTT ngành tài nguyên và môi trường…

 

Trong khuôn khổ Hội nghị còn có lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn với các chuyên đề như: Hướng dẫn, cập nhật các cơ chế, chính sách mới về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT của Nhà nước; Hướng dẫn quy trình cung cấp dữ liệu, xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và bảo trì CSDL tài nguyên và môi trường quốc gia; Hướng dẫn xây dựng danh mục (khung) dữ liệu và lập kế hoạch điều tra, thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường; Hướng dẫn quy trình kiểm định chất lượng (kiểm tra nghiệm thu) sản phẩm cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường theo Thông tư số 30/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ TN&MT. Báo cáo tham luận của một số đơn vị và tham quan thực tế mô hình triển khai về ứng dụng CNTT trong công tác quản lý Nhà nước tại địa phương.

Nguồn: monre.gov.vn