Kết quả thanh tra về môi trường 6 tháng đầu năm
04/07/2006
Tham gia cùng đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường 63 doanh nghiệp có nước thải ra sông Thị Vải. Thành lập 3 đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra 73/127 doanh nghiệp có nước thải ra sông Thị Vải trên địa bàn huyện Nhơn Trạch
và Long Thành (54 doanh nghiệp đã giải thể hoặc không phát sinh nước trong quá trình sản xuất). Hoàn thành thanh tra 30/30 doanh nghiệp tại khu công nghiệp Hố Nai, 09/10 doanh nghiệp khu công nghiệp Amata theo kế hoạch.
Qua Thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về môi trường phổ biến như: Xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quy định; Quản lý và xử lý chất thải nguy hại không đúng quy định về bảo vệ môi trường; cá biệt có trường hợp chưa đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường (Công ty TNHH Việt Tài); vệ sinh nhà xưởng sản xuất không tốt và diện tích cây xanh không đủ 15% diện tích mặt bằng (các doanh nghiệp trong KCN Hố Nai). Đối với các doanh nghiệp có nước thải ra sông Thị Vải, qua tính toán sơ bộ của 59 doanh nghiệp, tổng lượng nước thải là 1977 m3/ngày, trong đó có 16/59 doanh nghiệp đã có đầu tư hệ thống xử lý nước thải và xử lý được tổng cộng khoảng 954 m3/ngày. Qua kết quả phân tích mẫu nước, tuy hầu hết đã có hệ thống xử lý nước thải nhưng chất lượng nước thải ra vẫn chưa đạt các tiêu chuẩn quy định (14/18 mẫu nước không đạt).
Thanh tra Sở