Hội nghị tập huấn
04/07/2006
Tổ chức Hội nghị tập huấn để triển khai thực hiện thu phí xả nước thải và nguồn thải và các văn bản pháp luật tài nguyên nước nhằm tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước mặt, nước dưới đất cho các sở, ngành, UBND cấp huyện và các doanh nghiệp với 250 đại biểu
để triển khai thực hiện thu phí xả nước thải và nguồn thải và các văn bản pháp luật tài nguyên nước nhằm tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước mặt, nước dưới đất cho các sở, ngành, UBND cấp huyện và các doanh nghiệp với 250 đại biểu tham dự.
Lê Thanh Tuấn