Tổng kết đề án thí điểm Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất một cấp
23/12/2014

Là 1 trong 4 địa phương thực hiện thí điểm Đề án, Đồng Nai bắt đầu triển khai Văn phòng đăng ký (VPĐK) quyền sử dụng đất một cấp trên phạm vi toàn tỉnh từ tháng 8/2012. Qua hai năm triển khai thí điểm Đề án kiện toàn hệ thống VPĐK quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, VPĐK một cấp tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận và giải quyết hơn 147.400 hồ sơ đất đai, hơn 74.000 hồ sơ giao dịch bảo đảm, hơn 36.800 hợp đồng đo đạc dịch vụ các loại đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh.

 

Có thể thấy kết quả quan trọng đạt được kể từ khi thực hiện thí điểm thành một cấp là đã chủ động trong việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, điều động nhân sự, hệ thống tài chính được quản lý chặt chẽ và thống nhất và đặc biệt bước đầu thể hiện tính ưu việt của mô hình Văn phòng Đăng ký một cấp trong việc nâng cao chất lượng, tính thống nhất của việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận, xây dựng, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính, những khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn của chi nhánh đều được xử lý kịp thời. Kết quả này một lần nữa khẳng định Đề án đã đạt được mục tiêu cơ bản, góp phần nâng cao chất lượng trong quản lý đất đai, cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn toàn tỉnh.

 

 Để chuẩn bị tốt cho việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện “Phương án thí điểm kiện toàn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường” tại tỉnh Đồng Nai, phục vụ cho việc tổng kết “Đề án thí điểm kiện toàn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường” theo Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 17/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 18/4/2014 Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành kế hoạch số 107/KH-STNMT về Tổng kết thực hiện đề án thí điểm kiện toàn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Căn cứ kế hoạch đã được ban hành, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh đã xây dựng các dự thảo báo cáo phục vụ tổng kết Đề án theo đề cương của Tổng cục Quản lý đất đai, tiến hành tổ chức các cuộc hội thảo và gửi văn bản để gửi xin ý kiến đóng góp của UBND tỉnh, các Sở ngành và UBND các huyện, thành phố Biên Hòa và thị xã Long Khánh. Sở Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tập trung rà soát, hoàn thiện các báo cáo; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 6/2014.

 

 

VPĐK