ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ LONG KHÁNH
23/12/2014

Thực hiện chỉ đạo UBND tỉnh về việc Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh trong năm 2013 Sở TNMT Đồng Nai đã phối hợp cùng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thực hiện Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn thị xã Long Khánh tỷ lệ 1: 25.000 là một phần trong toàn bộ dự án nhằm khắc phục những hạn chế của các công trình nghiên cứu trước đây. Từ đó giúp cho các cơ quan quản lý tài nguyên nước nói chung, và các nhà quản lý tài nguyên nước ở thị xã Long Khánh nói riêng có cái nhìn chi tiết về hiện trạng và đặc điểm tài nguyên nước trên địa bàn, từ đó có phương hướng quản lý, bảo vệ cho thích hợp.

 

Qua kết quả thực hiện nhiệm vụ cho thấy nước dưới đất trên địa bàn thị xã Long Khánh có chất lượng tốt cho ăn uống sinh hoạt và cho các mục đích khác. Hơn nữa vào mùa khô nước dưới đất là nguồn cung chính cho nhu cầu sử dụng của địa phương.

 

Theo tài liệu thu thập và kết quả điều tra, khảo sát tại thực địa thì TX. Long Khánh hiện nay có 17.315 công trình khai thác, sử dụng NDĐ với tổng lưu lượng khai thác là 100.118 (m3/ngày). Trong đó tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Pleistocen giữa (bqp2) được khai thác nhiều nhất tại 12/15 xã, phường với: 15.975 công trình khai thác, sử dụng NDĐ và tổng lưu lượng khai thác là 86.501 (m3/ngày). Đây cũng là tầng được đánh giá có diện tích phân bố và trữ lượng khai thác lớn nhất trong tất cả các tầng chứa nước hiện có trên địa bàn TX. Long Khánh.

 

Tổng lưu lượng khai thác NDĐ tại thị xã Long Khánh hiện nay đã cung cấp được 34,13% tổng nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn trong đó: Khai thác, sử dụng NDĐ cho mục đích ăn uống - sinh hoạt đã đáp ứng được 97,58% nhu cầu; cho mục đích sản xuất - dịch vụ đáp ứng được 5,95% so với nhu cầu và cho mục đích chăn nuôi - tưới đã đáp ứng được 31,61% so với nhu cầu sử dụng nước cho chăn nuôi - tưới.

 

Ngoài vấn đề cung cấp nước cho ăn uống sinh hoạt nước dưới đất đã và đang góp phần trong việc tạo ra giá trị kinh tế.

 

Khai thác, sử dụng tài nguyên nước nói chung và tài nguyên nước dưới đất nói riêng trên địa bàn thị xã đã góp phần to lớn vào phát triển kinh tế thị xã trên các lĩnh vực nông nghiệp (chăn nuôi và trồng trọt), công nghiệp và ngành dịch vụ.

 

Theo số liệu thống kê thì giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã Long Khánh năm 2011 là 507 (tỷ đồng/năm), với hiện trạng khai thác NDĐ phục vụ cho sản xuất - dịch vụ là 787 (m3/ngày); như vậy cứ khai thác 1(m3) NDĐ/ngày sẽ góp phần tạo ra được 46,6 triệu đồng cho ngành công nghiệp.

 

Với thu giá trị năm 2011 của ngành nông nghiệp là 505,2 tỷ đồng trong đó nước dưới đất đã góp phần tạo ra 31,61% giá trị của ngành, với hiện trạng khai thác NDĐ phục vụ cho chăn nuôi - tưới là 83.363 (m3/ngày). Như vậy một m3 nước đã góp phân tạo ra 1,92 triệu đồng cho ngành nông nghiệp.

 

LK