HOÀN THÀNH KHẮC PHỤC Ô NHIỄM TRÊN 80% CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG, Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG TẠI ĐỒNG NAI
23/12/2014

Theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”, năm 2003, tỉnh Đồng Nai có 12 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần xử lý triệt để gồm 01 cơ sở đặc thù là sân bay quân sự Biên Hòa (do Bộ Quốc phòng quản lý) bị ô nhiễm chất độc hóa học/dioxin và 11 cơ sở là các cơ sở sản xuất công nghiệp.

 

Với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo của tỉnh, tính đến cuối năm 2010, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành việc xử lý triệt để 11 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, 10 cơ sở đã thực hiện cải tạo, đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải; 01 cơ sở thực hiện đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải và cải tiến công nghệ sản xuất. Tổng kinh phí các doanh nghiệp đã đầu tư thực hiện khắc phục triệt để ô nhiễm môi trường khoảng 96,7 tỷ đồng.

 

Việc hoàn thành xử lý triệt để đối với 11 cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg là một trong những thành tích nổi bật của tỉnh, vì góp phần giảm thiểu tình trạng phản ánh, khiếu kiện do ô nhiễm môi trường (11 cơ sở trên thường xuyên bị người dân phản ánh do phát tán mùi hôi, xả chất thải gây ảnh hưởng đến đời sống dân cư khu vực xung quanh).

 

Phân loại và xử lý cơ sở ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo hướng dẫn tại Thông tư 07/2007/TT-BTNMT và Thông tư 04/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Bên cạnh việc xử lý 11 cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2008, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện việc phân loại và tham mưu UBND tỉnh quyết định danh mục cơ sở ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Thông tư 07/2007/TT-BTNMT và Thông tư 04/2012/TT-BTNMT.

 

Hàng năm, trên cơ sở kết quả xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Sở, Ngành đối chiếu với các tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đề xuất UBND tỉnh ban hành quyết định danh mục và biện pháp xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.

 

Trong năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành danh mục gồm 70 cơ sở gây ô nhiễm môi trường và 80 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Để hướng dẫn các cơ sở thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm và lập hồ sơ để được chứng nhận hoàn thành khắc phục xử lý triệt để ô nhiễm môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản hướng dẫn cụ thể đồng thời tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm tại các cơ sở, trực tiếp hướng dẫn cơ sở lập hồ sơ chứng nhận hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường. Đến thời điểm hiện tại, có 120 cơ sở đã được chứng nhận hoàn thành các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường (51 ô nhiễm môi trường và 69 ô nhiễm môi trường nghiêm trọng) với tổng kinh phí thực hiện khắc phục khoảng 1.511 tỷ đồng.

 

Đối với 30 cơ sở còn lại (19 cơ sở gây ô nhiễm môi trường và 11 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng), nhìn chung đều đã thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường nhưng do một số khó khăn về kinh phí cũng như công nghệ xử lý nên chưa được chứng nhận hoàn thành khắc phục ô nhiễm.

 

Trong thời gian tới, nhằm thực hiện tốt công tác đôn đốc xử lý triệt để ô nhiễm môi trường, phấn đấu đến cuối năm 2015 xử lý dứt điểm tất cả cơ sở ô nhiễm môi trường và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được phân loại, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ sau:

 

Tuyên truyền nâng cao ý thức của doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường nói chung cũng như trách nhiệm đầu tư, xử lý chất thải phát sinh trong hoạt động sản xuất nói riêng.

 

Kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường; Tổng hợp hồ sơ chỉ đạo Thanh tra Sở xử lý đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường tiếp tục xả thải vượt quy chuẩn quy định; và giới thiệu, giúp doanh nghiệp tiếp cận vay vốn Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai để đầu tư các công trình bảo vệ môi trường.

 

Hướng dẫn lập báo cáo hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để đối với 18 sở sở ô nhiễm môi trường và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa hoàn thành khắc phục ô nhiễm.

 

Tiếp tục xem xét hồ sơ, tổ chức kiểm tra đánh giá việc khắc phục ô nhiễm đối với các cơ sở nộp hồ sơ đề nghị chứng nhận hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm và hướng dẫn cụ thể nội dung tiếp tục khắc phục đối với trường hợp kết quả kiểm tra chưa đạt quy chuẩn quy định.

 

Tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp có nguồn thải lớn, tổng hợp kết quả kiểm tra chuyển Thanh tra Sở xem xét xử lý vi phạm hành chính (nếu có) và rà soát, đề xuất phân loại cơ sở ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hàng năm theo tiêu chí do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định.

 

M.T