Đồng Nai: Đẩy mạnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật đất đai và xử lý vi phạm
24/12/2014

Trong thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai đã được các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện và đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật đất đai. Tuy nhiên, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế. Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, ngày 10/11/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 4944/BTNMT-TCQLĐĐ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật đất đai và xử lý vi phạm. Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, ngày 04/12/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản số 11375/UBND-CNN ngày 04/12/2014 chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ như:

 

 Thanh tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai đã phát hiện trong những năm vừa qua, nhất là các trường hợp vi phạm của các tổ chức sử dụng đất trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính Phủ, lập báo cáo trình UBND tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/12/2014.

 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật đất đai theo quy định, trước hết là đối với các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai các cấp, nhất là đối với UBND cấp xã; thực hiện các biện pháp, thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm mới phát sinh.

 

Xây dựng nội dung thanh tra về đất đai theo kế hoạch thanh tra năm 2015 của tỉnh, trong đó tập trung vào các dự án phát triển nhà ở để phát hiện, xử lý nghiêm đối với các trường hợp tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai, xây dựng, đồng thời đánh giá hiệu quả sử dụng đất và hiệu quả đầu tư đối với các dự án nhà ở đã được giao đất, cho thuê đất từ ngày 01/7/2004 đến nay để điều chỉnh kế hoạch thực hiện các dự án mới trong giai đoạn 2015-2020 cho phù hợp với thực tế.

 

Nguyễn Thị Nga