Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch thanh tra năm 2015
19/01/2015

Ngày 10/12/2014, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai ký quyết định số 1403/QĐ-STNMT phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2015.

 

Theo đó trong năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thanh tra 29 đơn vị, doanh nghiệp, cụ thể: Thanh tra hành chính việc chấp hành chính sách pháp luật, công tác phòng chống tham nhũng đối với 02 đơn vị thuộc Sở là Phòng Khoáng sản và Trung tâm Công nghệ thông tin; thanh tra chuyên ngành công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với 02 đơn vị là UBND huyện Tân Phú và Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Biên Hòa; thanh tra chuyên ngành 03 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, 05 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, 17 doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

 

Năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành thanh tra 46/46 đơn vị theo kế hoạch, đồng thời tiến hành kiểm tra sau kết luận thanh tra 26 đơn vị. Sở cũng tổ chức kiểm tra 60 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về lĩnh vực tài nguyên nước, kiểm tra 40 mỏ khai thác khoáng sản và kiểm tra môi trường 163 doanh nghiệp, kiểm tra tình hình sử dụng đất sau giao đất, cho thuê đất 36 tổ chức.

 

 

Thu mẫu nước thải phục vụ công tác thanh tra

 

Qua thanh tra, kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xử lý vi phạm hành chính đối với 92 trường hợp, với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với 50 trường hợp, với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu như không thực hiện đầy đủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường đạt được phê duyệt, xác nhận; thải khí thải, nước thải ra môi trường không đạt quy chuẩn theo quy định,...

 

Thanh Nga