Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường
08/04/2015

Chiều ngày 7/4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đã có buổi làm việc với Cục Công nghệ thông tin về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015 và giai đoạn 2016 – 2020. Tham dự có Thứ trưởng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.

 

Theo báo cáo của Cục Công nghệ và Thông tin, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015 và giai đoạn 2016 – 2020 là nhằm tạo môi trường làm việc thuận lợi, phục vụ công tác nghiên cứu, hỗ trợ hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ thông qua ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu của Bộ phục vụ công tác nghiên cứu, hỗ trợ ra quyết định của các cơ quan quản lý nhà nước của Bộ, đồng thời cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường tới người dân, tổ chức và doanh nghiệp; từng bước cung cấp trực tuyến các dịch vụ công mức độ 3, góp phần thực hiện cải cách hành chính của Bộ, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

 

Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang phát biểu tại cuộc họp

 

Trong đó, mục tiêu cụ thể ứng dụng công nghệ thông tin trong Bộ TN&MT như: triển khai hệ thống chữ ký số trong điều hành tác nghiệp của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị; bảo đảm các điều kiện về kỹ thuật cho 100% các cuộc giao lưu trực tuyến giữa Bộ với người dân và doanh nghiệp về các lĩnh vực quản lý của Bộ; bảo đảm 100% cán bộ, công chức sử dụng thường xuyên thư điện tử trong công việc; 100% chuyển sang sử dụng hộp thư chính thức của Bộ, không sử dụng dịch vụ thư miễn phí (gmail, yahoo..) trong công việc; 90% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan thuộc và trực thuộc Bộ dưới dạng thông tin điện tử; 100% văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, văn bản cần phố biến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ; 30% các cuộc họp tổng kết, giao ban của Bộ được thực hiện trên môi trường mạng; xây dựng các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin vào bộ phận “một cửa” tại các đơn vị có giao dịch, trao đổi với người dân và doanh nghiệp.

 

Nội dung của Kế hoạch bao gồm: hoàn thiện các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành; xây dựng hạ tầng kỹ thuật; ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành; đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin.

 

Trong đó, Bộ yêu cầu tập trung hoàn thiện, ban hành các Thông tư hướng dẫn công tác kiểm tra, nghiệm thu chất lượng sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường; Thông tư hướng dẫn xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu không gian khung phục vụ phát triển kinh tế, xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường.

 

Kế hoạch cũng tập trung vào hoàn thiện hệ thống mạng thông tin của ngành; đổi mới trang thiết bị công nghệ thông tin thông qua các dự án, nhiệm vụ; phát triển hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng tập trung hóa, chuyên môn hóa, tăng tính hiệu quả đầu tư về công nghệ thông tin; đẩy mạnh việc triển khai rộng rãi các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Bộ; đẩy mạnh đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, lồng ghép trong hoạt động thường xuyên hàng năm của Bộ và theo nhu cầu của các nhóm đối tượng khác nhau; đồng thời từng bước nâng cao tỷ lệ đào tạo trực tuyến cho cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc ngành.

 

Trong giai đoạn 2016 – 2020, Cục CNTT sẽ tập trung vào một số dự án, nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng hệ thống an toàn thông tin số tài nguyên và môi trường trên mạng; xây dựng và hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ TN&MT trên cơ sở kế thừa kết quả của Dự án Hải quan 1 cửa tại Bộ TN&MT; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các hệ thống thông tin phục vụ công tác nghiệp vụ tại các Vụ chức năng của Bộ; xây dựng CSDL quốc gia về TNMT giai đoạn 2; thực hiện thương mại hóa số liệu ngành tài nguyên và môi trường; tin học hóa công tác quản lý, đào tạo, giảng dạy và tăng cường năng lực cho các trường Cao đẳng, Đại học TNMT; lựa chọn một số các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin để chuyển sang thuê dịch vụ CNTT.

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

Trên cơ sở kế hoạch đó, Cục Công nghệ và Thông tin kiến nghị Bộ ưu tiên, bố trí kính phí để thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng và phát triển CNTT theo Kế hoạch đã được phê quyệt; bổ sung kinh phí hàng năm cho nhiệm vụ kiểm tra ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường; phân bổ nguồn kinh phí thường xuyên để duy trì vận hành, bảo trì, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ; cho phép Cục sớm triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật duy trì, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin trong ngành TNMT để có căn cứ trong việc xác định dự toán, thanh quyết toán trong công tác duy trì, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ cần bám sát vào các chủ trương, chính sách của Chính phủ đã quy định, nhằm xây dựng hệ thống dịch vụ công hiện đại theo hướng giao dịch điện tử; đồng thời, cần chú trọng hơn nữa trong công tác điều hành quản lý của Bộ, cũng như các vấn đề bảo mật khi ứng dụng công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, việc thiết kế hệ thống hạ tầng và tổ chức thực hiện phải chuẩn hóa, đồng nhất trong việc ứng dụng công nghệ thông tin với việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử và các dịch vụ công. Trên cơ sở xem xét và nghiên cứu, đánh giá những mặt được, Kế hoạch cần ưu tiên phát triển những kết quả cụ thể đạt được trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin theo một hệ thống quy chuẩn do Chính phủ và Bộ Thông tin vầ Truyền thông quy định.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc nhấn mạnh, trên cơ sở mục tiêu của Kế hoạch đề nghị Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan rà soát lại tất cả các công việc cụ thể nhằm tiến tới ứng dụng và xây dựng một chính quyền điện tử, giúp giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà trong quản lý và điều hành của ngành tài nguyên và môi trường.

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đánh giá cao các kết quả triển khai thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ và ngành tài nguyên và Môi trường, đặc biệt đối với công tác quản lý và điều hành các công việc của Bộ. Trên cơ sở các mục tiêu và nội dung đặt ra, cũng như từ đánh giá các kết quả sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian qua, cần rút ra các kinh nghiệm, bài học để nhằm xây dựng được một Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến hơn giúp quản lý và điều hành các hoạt động của Bộ, kiểm soát các thủ tục hành chính, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và phục vụ nhu cầu của người dân.

 

Nguồn: monre.gov.vn