Hội thảo Khoa học và công nghệ góp phần thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW
18/05/2015

Nhân Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam, chiều ngày 18/5, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai đã chủ trì Hội thảo "Khoa học và công nghệ góp phần thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường". Cùng tham dự có các đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ.

 

  

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai phát biểu tại Hội thảo

 

Hội thảo nhằm để đánh giá những kết quả đạt được trong giai đoạn 2010-2015, trên cơ sở đó đề xuất những định hướng phát triển khoa học và công nghệ của các lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020 góp phần thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW.

 

Theo đó, các nội dung chủ yếu về hoạt động khoa học và công nghệ là: phát triển mạnh các chuyên ngành khoa học về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, tái chế chất thải, vật liệu mới, vũ trụ; đẩy mạnh đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên, ít chất thải và các-bon thấp; tăng cường ứng dụng công nghệ viễn thám, công nghệ mới, tiên tiến trên nền tảng công nghệ thông tin trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; xây dựng và thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước phục vụ việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 24-NQ/TW.

 

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cho biết, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã xác định: “Phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; là một nội dung cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước trong hoạt động của các ngành, các cấp. Sự lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý của Nhà nước và tài năng, tâm huyết của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ đóng vai trò quyết định thành công của sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ”.

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Để khẳng định vai trò của khoa học và công nghệ như đã nêu trên, tuyên truyền các thành tựu khoa học và công nghệ, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của khoa học và công nghệ, động viên thế hệ trẻ say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Luật Khoa học và Công nghệ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2013, tại Điều 7 đã quy định lấy ngày 18 tháng 5 hàng năm là “Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam”.

 

Được sự đồng ý của Bộ trưởng, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức nhiều hoạt động để chào mừng “Ngày học công nghệ Việt Nam ”với các nội dung như: tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công nhân viên, cán bộ ngành tài nguyên và môi trường về vai trò vị trí tầm quan trọng của sự phát triển khoa học công nghệ; triển lãm giới thiệu và trưng bày các kết quả khoa học và công nghệ điển hình của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 5 năm qua; phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong cán bộ nghiên cứu, học sinh, sinh viên ngành Tài nguyên và môi trường.

 

Thứ trưởng nhấn mạnh, việc Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất để Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì quản lý và tổ chức triển khai Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu, những kết quả đạt được của Chương trình cùng với kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của 07 Chương trình cấp Bộ trong thời gian vừa qua là những đóng góp bước đầu cho việc thực hiện chủ trương của Nghị quyết nêu trên.

 

Ngoài việc đánh giá những kết quả đạt được, trên cơ sở những định hướng của Nghị quyết, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đề nghị Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận để đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm đưa các nội dung chỉ đạo của Nghị quyết và thực tế hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng, của cả nước nói chung trong giai đoạn 2016 - 2020.

 

Nguồn: Monre