Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2015/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ
23/05/2015

Ngày 06/5/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2015/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Nghị định gồm 05 chương, 37 điều, quy định về: hoạt động đo đạc và bản đồ; Thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ, trách nhiệm về hoạt động đo đạc và bản đồ.

 

Theo đó, nguyên tắc hoạt động đo đạc và bản đồ được quy định như sau: Hoạt động đo đạc và bản đồ phải bảo đảm cung cấp dữ liệu địa lý phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao dân trí và thúc đẩy tiến bộ xã hội; Công trình xây dựng đo đạc là tài sản của Nhà nước, phải được sử dụng và bảo vệ theo quy định của pháp luật; Các sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản phải được cập nhật thường xuyên và kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; Việc thành lập các sản phẩm bản đồ chuyên ngành, cơ sở dữ liệu địa lý chuyên ngành phải sử dụng các lớp thông tin nền của bản đồ địa hình quốc gia, cơ sở dữ liệu địa lý quốc gia; Tổ chức, cá nhân được sử dụng các sản phẩm đo đạc và bản đồ và thực hiện hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật.

 

Ngoài ra, theo quy định của Nghị định có 14 hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ phải có giấy phép; bao gồm:

 

1. Khảo sát, lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ.

 

2. Kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

 

3. Xây dựng lưới trọng lực, thiên văn, tọa độ, độ cao.

 

4. Chụp ảnh, quét địa hình từ máy bay.

 

5. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình.

 

6. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình đáy biển.

 

7. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính.

 

8. Thành lập bản đồ hành chính.

 

9. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính.

 

10. Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ.

 

11. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý.

 

12. Thành lập bản đồ chuyên đề; át-lát địa lý.

 

13. Khảo sát địa hình; đo đạc công trình.

 

14. Kiểm định các thiết bị đo đạc.

 

Nghị định cũng quy định cụ thể về Điều kiện cấp giấy phép, thủ tục cấp giấy phép, cấp lại giấy phép, thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cũng như việc kiểm tra, thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ, bảo vệ công trình xây dựng đo đạc, bảo mật thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ…

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, Nghị định này thay thế Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ và bãi bỏ Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường Nghị định 45/2015/NĐ-CP.

May Nguyễn