Thông báo: Kết quả xét tuyển viên chức TTCNTT năm 2015
07/07/2015

Thực hiện Quyết định số 553/QĐ-STNMT ngày 04/5/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2015 của Trung tâm Công nghệ thông tin.

 

Trung tâm Công nghệ thông tin tiến hành công tác tuyển dụng viên chức năm 2015 đối với vị trí như đã đăng báo tuyển dụng.

 

Ngày 29/6/2015, Hội đồng tuyển dụng của Trung tâm đã tiến hành xét tuyển viên chức bằng hình thức phỏng vấn, trong đó có 03 ứng viên tham gia dự tuyển. Kết quả có 01 trường hợp trúng tuyển.

 

Bảng tổng hợp điểm kết quả xét tuyển viên chức năm 2015 xem tại đây.

 

Nay, Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo đến các ứng viên tham dự xét tuyển viên chức năm 2015 để biết. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả xét tuyển, người dự tuyển có thắc mắc về kết quả xét tuyển, trực tiếp gửi về phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin để trình cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 

Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2015, Trung tâm Công nghệ thông tin sẽ gửi thông báo đến người trúng tuyển để ký hợp đồng làm việc.

 

Trên đây là Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2015 của Trung tâm Công nghệ thông tin.

 

Trung tâm Công nghệ thông tin