Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa
20/02/2016

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015, đảm bảo mục tiêu 100% thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền được chuẩn hóa và kịp thời công bố, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và niêm yết đồng bộ, thống nhất tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, ngày 06/11/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định sô 2865/QĐ-BTNMT công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Theo Quyết định này, số lượng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm 307 thủ tục thuộc tất cả các lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, biển và hải đảo, lĩnh vực viễn thám và lĩnh vực tổng hợp khác. Trong số các thủ tục hành chính, có 145 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của trung ương, 113 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, 36 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, 6 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã và 7 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp (nếu được ủy quyền).

 

 

Niêm yết Bộ thủ tục hành chính đã công bố tại Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Hai lĩnh vực có số lượng thủ tục hành chính nhiều nhất là lĩnh vực đất đai (35 thủ tục cấp tỉnh, 31 thủ tục cấp huyện) và lĩnh vực môi trường (67 thủ tục cấp trung ương, 33 thủ tục cấp tỉnh).

 

Trước đó, ngày 16/9/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã ban hành Quyết định số 2777/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính ngành tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

 

Quyết định này gồm 117 thủ tục, trong đó, cấp tỉnh có 77 thủ tục (gồm 32 thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai, 10 thủ tục thuộc lĩnh vực môi trường, 14 thủ tục thuộc lĩnh vực khoáng sản, 17 thủ tục thuộc lĩnh vực tài nguyên nước và 04 thủ tục thuộc lĩnh vực đo đạc – bản đồ); cấp huyện có 34 thủ tục (gồm 30 thủ tục đất đai, 02 thủ tục môi trường và 02 thủ tục thuộc lĩnh vực tài nguyên nước); cấp xã có 06 thủ tục (gồm 03 thủ tục đất đai, 02 thủ tục môi trường và 01 thủ tục tài nguyên nước).

 

Với việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, các địa phương căn cứ danh mục này để xây dựng Bộ thủ tục hành chính theo danh mục đã được chuẩn hóa nêu trên để thống nhất áp dụng, cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thông tin về các quy định, tăng tính minh bạch của hệ thống thể chế và thiết lập một cơ sở lịch sử về hệ thống thủ tục hành chính./.

 

Quyết định số 2865/QĐ-BTNMT

 

Thu Phương