29 /11/2006 - Tuyên bố ra mắt Cục cảnh sát môi trường
15/09/2006
Ngày 12/9, Thứ trưởng Thường trực Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Công an về việc phối hợp xây dựng lực lượng cảnh sát môi trường. Sau khi trao đổi, bàn bạc, cân nhắc những vấn đề có liên quan đến việc xây dựng Cảnh sát môi trường, Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên và Thượng tướng - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Nguyễn Khánh Toàn đã đi thống nhất và khẳng định, việc thành lập lực lượng cảnh sát môi trường là hết sức cần thiết, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn BVMT nước ta hiện nay. Do đó, trước mắt 2 Bộ cần phối hợp với Bộ Nội vụ tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án cảnh sát môi trường, nhằm tạo tiền đề vững chắc về cơ sở lý luận, thực tiễn, khoa học, pháp lý để triển khai các nội dung tiếp theo xây dựng lực lượng cảnh sát môi trường...

Để tạo cơ sở pháp lý cụ thể, nhiệm vụ tổ chức và hoạt động lực lượng cảnh sát môi trường cần phải được quy định tại Nghị định của Chính phủ và giao cho Bộ Công an thực hiện. Vì vậy, lãnh đạo 2 Bộ đề nghị khẩn trương thống nhất với Bộ Nội vụ và các cơ quan có thẩm quyền quy định bổ sung vấn đề này vào dự thảo“Nghị định về tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn về BVMT” trình Chính phủ xem xét, duyệt, ký trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, theo thẩm quyền hiện nay, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ ký quyết định thành lập lực lượng Cảnh sát môi trường.

Về mô hình tổ chức và hoạt động của lực lượng cảnh sát môi trường, Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên đề nghị, ở cấp Trung ương nên xây dựng Cục Cảnh sát Môi trường và Tài nguyên; ở cấp tỉnh, huyện có phòng, đội cảnh sát môi trường... Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Khánh Toàn, Bộ Công an sẽ ghi nhận, cân nhắc, xem xét vấn đề này trong phạm vi thẩm quyền, trên cơ sở quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn cho phù hợp. Trước mắt, 2 Bộ vẫn thống nhất lấy tên là lực lượng cảnh sát môi trường.

Để đẩy nhanh tiến độ và sớm ra mắt lực lượng cảnh sát môi trường, lãnh đạo 2 Bộ yêu cầu Ban chỉ đạo xây dựng đề án liên Bộ, các tiểu ban giúp việc tích cực phối hợp, nghiên cứu, xây dựng Đề án cảnh sát môi trường; tổ chức khảo sát trong nước, học tập kinh nghiệm nước ngoài; kết hợp với các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng, các địa phương nhằm tổ chức các chiến dịch tuyên truyền về cảnh sát môi trường; sớm hoàn chỉnh Đề án trình lãnh đạo 2 Bộ xem xét. Cố gắng đến ngày 29/11/2006 (kỷ niệm một năm ra đời của Luật BVMT 2005) các Bộ sẽ làm lễ tuyên bố ra mắt Cục Cảnh sát môi trường.

Về phía Bộ TN&MT, Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên yêu cầu, những đơn vị, cá nhân có tên trong danh sách thường trực phối hợp (Cục BVMT, Vụ Tổ chức, cán bộ, Vụ Môi trường) và các đơn vị có liên quan như: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Bộ, Thanh tra phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Nội vụ thực hiện nhanh chóng, có chất lượng, đúng quy định pháp luật về những vấn đề được phân công phối hợp; nhanh chóng đề xuất báo cáo lãnh đạo Bộ để tháo gỡ những vướng mắc có liên quan thuộc thẩm quyền. Đồng thời, Thứ trưởng cũng đề nghị Bộ Công an cần phân công các đơn vị đầu mối phối hợp với Bộ TN&MT trong việc tham mưu cho Lãnh đạo xử lý các vấn đề như: Tài chính, Kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ... liên quan đến Cảnh sát môi trường.

www.monre.gov.vn