Thông báo bán hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 02 mỏ cát xây dựng tại huyện Định Quán và huyện Xuân Lộc.
05/10/2016
Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2016. Căn cứ Quyết định số 3042/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 02 mỏ cát xây dựng tại huyện Định Quán và huyện Xuân Lộc.

 

Nay Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai thông báo bán hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 02 mỏ cát xây dựng với nội dung như sau:

 

1. Đối tượng được tham gia đấu giá

 

Các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh đăng ký ngành nghề thăm dò khoáng sản, khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.

 

2. Các thông tin về 02 mỏ cát xây dựng

 

 Mỏ cát xây dựng trên hồ Trị An thuộc huyện Định Quán có trữ lượng: 171.350m3 (Quyết định phê duyệt trữ lượng số 2513/QĐ-UBND ngày 22/9/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai), diện tích 12,25ha.

 

- Địa điểm: Trên sông Đồng Nai - sông La Ngà đoạn thuộc lòng hồ Trị An, huyện Định Quán thuộc các xã: La Ngà, Túc Trưng, Phú Ngọc, Ngọc Định huyện Định Quán. (có Bản đồ đính kèm).

 

- Công suất khai thác 70.000 m3/năm.

 

- Tuổi thọ mỏ: 30 tháng

 

- Thời gian hoạt động khai thác chỉ được phép từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau (mùa nước lớn).

 

b) Mỏ cát xây dựng trên sông La Ngà thuộc huyện Định Quán và huyện Xuân Lộc có trữ lượng: 449.027m3 (Quyết định phê duyệt trữ lượng số 2514/QĐ-UBND ngày 22/9/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai), diện tích 40,77ha.

 

- Địa điểm: Thuộc các xã Gia Canh, Phú Ngọc huyện Định Quán và xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc (có Bản đồ đính kèm).

 

- Công suất khai thác 150.000 m3/năm.

 

- Tuổi thọ mỏ: 36 tháng.

 

3. Giá khởi điểm

 

a) Mỏ cát xây dựng trên sông Đồng Nai - sông La Ngà đoạn thuộc lòng hồ Trị An thuộc huyện Định Quán là 1.410.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm mười triệu đồng).

 

b) Mỏ cát xây dựng trên sông La Ngà thuộc huyện Định Quán và huyện Xuân Lộc là 3.136.000.000 đồng (Ba tỷ một trăm ba mươi sáu triệu đồng).

 

(Chi tiết cụ thể theo phương án xác định giá khởi điểm để đấu giá 02 mỏ cát của Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng và đã được UBND tỉnh phê duyệt).

 

4. Tiền đặt trước

 

a) Mỏ cát xây dựng trên sông Đồng Nai – sông La Ngà đoạn thuộc lòng hồ Trị An thuộc huyện Định Quán là là 110.000.000 đồng.

 

b) Mỏ cát xây dựng trên sông La Ngà thuộc huyện Định Quán và huyện Xuân Lộc là 250.000.000 đồng.

 

5. Thu chi phí hồ sơ tham gia đấu giá

 

Mức thu chi phí hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỗi mỏ cát là 4.000.000 (bốn triệu) đồng/01 hồ sơ và không hoàn trả cho tổ chức, cá nhân đã mua hồ sơ mời bán đấu giá và đăng ký tham gia đấu giá.

 

6. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ các mỏ cát, bán hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá

 

Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ các mỏ cát, bán hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá: trong giờ hành chính tại Phòng Khoáng sản - Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ số 520, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

 

- Thời gian tham khảo hồ sơ mỏ cát: từ ngày 05/10/2016 đến hết ngày 11/10/2016.

 

- Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ mời đấu giá từ ngày 12/10/2016 đến ngày 14/11/2016 (đề nghị mang theo giấy giới thiệu của cơ quan nếu người mua đại diện cho cơ quan).

 

- Thời gian Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản xét duyệt hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá: từ ngày 15/11/2016 đến ngày 21/11/2016

 

7. Thời gian nộp tiền đặt trước

 

Khách hàng sau khi nhận được thông báo đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

 

Thời gian nộp tiền đặt trước: dự kiến từ ngày 23/11/2016 đến ngày 05/12/2016 (trong giờ hành chính).

 

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

 

- Thời gian: dự kiến từ ngày 07/12/2016 đến ngày 15/12/2016.

 

- Địa điểm: Tại Sở Tài nguyên và Môi trường, số 520, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

 

(Mọi thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ Website: http://stnmt.dongnai.gov.vn hoặc liên hệ bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phòng Khoáng sản - Sở Tài nguyên và Môi trường, điện thoại: 0968320303).

 

Để thực hiện tốt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2016 đã được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo cho các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh đăng ký ngành nghề thăm dò khoáng sản, khai thác khoáng sản được biết để tham gia mua hồ sơ và đề nghị tham gia đấu giá.

 

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai đăng tải nội dung thông báo này trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải nội dung thông báo này trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường. Báo Đồng Nai đăng tải thông tin cơ bản về bán hồ sơ mời tham gia đấu giá trên Báo Đồng Nai.

 

- Khi các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh nhận được thông báo này có nhu cầu, đề nghị liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh để được tư vấn, tham khảo và mua hồ sơ.

 

Trên đây là nội dung thông báo bán hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 02 mỏ cát xây dựng tại huyện Định Quán và huyện Xuân Lộc./.

 

STNMT