Tổ chức giao lưu trực tuyến về hoàn thiện chính sách pháp luật tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
02/11/2016
Để nắm rõ hơn những khó khăn vướng mắc của nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời có thêm thông tin phản hồi từ nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về những cơ chế chính sách của tỉnh đối với các lĩnh vực thuộc ngành phụ trách,

 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai tổ chức giao lưu trực tuyến về về hoàn thiện chính sách pháp luật tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp, kính đề nghị nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gửi câu hỏi về những thắc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cụ thể như sau:

 

1. Nội dung

 

Giao lưu trực tuyến về các lĩnh vực liên quan đến tài nguyên và môi trường như đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường…

 

2. Thời gian tiếp nhận câu hỏi

 

Từ ngày 01/11/2016 đến ngày 07/11/2016

 

3. Địa chỉ tiếp nhận câu hỏi:

 

Trên website: http://gltt.monre.gov.vn hoặc http://dongnai.monre.gov.vn

 

4. Thời gian giao lưu trực tuyến: Từ 08 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 07/11/2016(thứ hai)

 

 

STNMT