Đề xuất ứng dụng kết quả dự án Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
12/03/2017
Trên cơ sở phê duyệt Đề cương dự án Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng với đơn vị tư vấn (Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Miền Nam) để triển khai thực hiện dự án điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tỉnh Đồng Nai.

 

Tiến độ thi công dự án

 

Tính đến hết năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai điều tra, đánh giá hoàn tất cho 8 huyện thị và đã được UBND tỉnh phê duyệt kết quả cho từng huyện thị, gồm: Thị xã Long Khánh (năm 2012 - 2013), huyện Long Thành và Trảng Bom (năm 2013 - 2014), huyện Xuân Lộc (năm 2014 - 2015), huyện Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Định Quán, Tân Phú (năm 2015 - 2016) và đang triển khai tại 3 huyện thị còn lại (Biên Hòa, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ) trong năm 2016 - 2017. Như vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đúng tiến độ dự án “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” đã được UBND tỉnh Đồng Nai giao.

 

 

Kết quả điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tại 8 huyện về cơ bản đảm bảo tính đầy đủ theo đề cương, nội dung sát thực tế và đảm bảo tính khoa học, pháp lý và là cơ sở để phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định tại Luật Tài nguyên nước năm 2012.

 

Triển khai kết quả điều tra, đánh giá

 

Ngay khi kết quả điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị có liên quan bàn giao, triển khai kết quả của dự án.

 

Cụ thể trong tháng 2 năm 2017 đã bàn giao Trung tâm Công nghệ Thông tin lưu trữ, đưa vào nguồn dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, công tác quản lý nhà nước và cho phép các cá nhân, tổ chức khai thác thông tin, có trả phí.

 

Bàn giao cho Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường (Đồng Nai) 34 công trình (40 giếng) quan trắc nước dưới đất, nâng tổng số công trình trong mạng lưới quan trắc nước dưới đất của tỉnh Đồng Nai lên 77 công trình (89 giếng).  Việc bàn giao này nhằm nhanh chóng triển khai công tác quan trắc động thái, quan trắc nhiễm bẩn nước dưới đất hàng năm, phục vụ các mặt thiết thực của đời sống xã hội.

 

Bàn giao sản phẩm dự án và triển khai, tập huấn cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực tài nguyên nước tại các huyện Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Định Quán, Tân Phú. Nội dung nhằm nâng cao năng lực quản lý tài nguyên nước dưới đất ở các địa phương nêu trên.

 

 

Tập huấn tại huyện Vĩnh Cửu ngày 28/02/2017

 

Đề xuất, kiến nghị

 

Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Đồng Nai đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 06/8/2012. Tiếp theo đó, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các nhiệm vụ, dự án ưu tiên để phục vụ cho quy hoạch và công tác quản lý tài nguyên nước như: Điều tra đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất; Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, lập danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quan trắc động thái nước dưới đất và nước mặt; Trám lấp giếng không sử dụng trên địa bàn các huyện; xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

 

Riêng đối với kết quả dự án “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” là cơ sở khoa học và pháp lý quan trọng để phục vụ công tác quản lý nhà nước và bảo vệ, khai thác hợp lý tài nguyên nước dưới đất, cụ thể Sở Tài nguyên và Môi trường từng bước đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện các nội dung liên quan như sau:

 

- Lập, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch tài nguyên nước, kế hoạch điều tra cơ bản, điều hòa, phân phối tài nguyên nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt; giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước.

 

- Khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký khai thác nước dưới đất và công bố ngưỡng khai thác nước dưới đất theo thẩm quyền.

 

- Xây dựng, quản lý hệ thống giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

 

- Lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; bảo đảm nguồn nước phục vụ cung cấp nước sinh hoạt trong trường hợp hạn hán, thiếu nước hoặc xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước.

 

- Thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước theo thẩm quyền; thu phí, lệ phí về tài nguyên nước, thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; hướng dẫn việc đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

 

- Tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên nước theo phân cấp; kiểm kê, thống kê, lưu trữ số liệu tài nguyên nước trên địa bàn; báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước, tình hình quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên địa bàn.

 

- Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước; lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt.

 

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc trám lấp giếng không sử dụng theo quy định của pháp luật.

 

- Kiểm tra các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 

Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục rà soát các quy định pháp lý hiện hành so với thời điểm lập đề cương năm 2011. Đồng thời đề xuất UBND tỉnh có quyết định điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện đối với các huyện đã thực hiện và đang thực hiện để chuẩn bị tốt cho giai đoạn tổng kết dự án năm 2017. Cụ thể rà soát các nội dung về điều tra và đánh giá sơ bộ; khái quát các vấn đề trữ lượng, chất lượng, đánh giá diễn biến ô nhiễm và đưa ra được định hướng, cảnh báo cho công tác quản lý tài nguyên nước nói chung, quản lý tài nguyên nước dưới đất nói riêng.

 

Hoàng Mỹ