Đồng Nai nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên nước
22/03/2017
Đồng Nai là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế cao và nhịp độ tăng trưởng liên tục trong nhiều năm qua đặc biệt là về công nghiệp. Quá trình phát triển kinh tế xã hội cùng với đô thị hóa và gia tăng dân số… đang từng ngày làm thay đổi diện mạo của một Đồng Nai năng động giàu tiềm năng. Đồng hành với sự phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội là sự gia tăng không ngừng về nhu cầu sử dụng các loại tài nguyên thiên nhiên và tiềm năng lao động của con người trong đó đặc biệt là nguồn tài nguyên nước.

 

Do đặc điểm phân bố không đều theo thời gian và không gian của tài nguyên nước trong bối cảnh nhu cầu sử dụng nước cho các ngành kinh tế xã hội gia tăng không ngừng cùng với các nguy cơ cao về ô nhiễm nguồn nước và những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu đang từng ngày làm suy giảm khả năng đáp ứng của nguồn nước, dẫn tới nguy cơ tiềm tàng là thiếu nước sạch cho các nhu cầu sản xuất và đời sống; thiếu nguồn nước để đảm bảo duy trì hệ sinh thái thủy sinh và bảo tồn đa dạng sinh học; ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân và cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai nói riêng cũng như toàn lưu vực sông.

 

Ý thức rõ điều đó từ nhiều năm qua lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo đơn vị quản lý chuyên ngành về tài nguyên nước là Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các đơn vị nghiên cứu tiến hành các hoạt động điều tra, khảo sát, nghiên cứu đánh giá cơ bản về tiềm năng nguồn nước, hiện trạng và khả năng khai thác sử dụng tài nguyên nước phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo quyết định số 73/2008/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2008 Của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020; trong đó có nhiệm vụ “Xây dựng Quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”. Đây có thể xem là một nội dung công tác quan trọng nhằm đảm bảo sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; sẵn sàng thích ứng với những tác động xấu của biến đổi khí hậu. 

 

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh Đồng Nai và sự nỗ lực không ngừng của Sở Tài nguyên và Môi trường, năm 2012 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 2100/2012/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 về việc Phê duyệt “Quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020”. Với việc phê duyệt “Quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020” là cơ sở cho việc: (1) Khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm và bền vững tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh; (2) Tăng cường hiệu quả khai thác sử dụng tài nguyên nước, bảo vệ tính toàn vẹn của dòng sông và các nguồn nước; chủ động phòng, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước và giảm thiểu tác hại, khắc phục hậu quả do nước gây ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và cùng hợp tác và (3) chia sẻ lợi ích, trách nhiệm trong khai thác sử dụng, trong bảo vệ tài nguyên nước; phòng chống tác hại của nước gây ra; từng bước xã hội hóa ngành nước thông qua việc cung ứng các dịch vụ về nước.

 

 

Sông Đồng Nai - Nguồn cung cấp nước chính của tỉnh Đồng Nai

 

Sau khi Quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 được UBND tỉnh ban hành tạo tiền đề và là cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ, dự án điều tra cơ bản tiếp theo. Để tiếp tục xây dựng đầy đủ cơ sở và dữ liệu phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, dự án tiếp theo nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước.

 

Tiếp theo đó, các nhiệm vụ dự án đã và đang tiếp tục được thực hiện bao gồm:

 

- Dự án “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”;

 

- Dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”;

 

- Dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất, lập danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nưới dưới đất tỉnh Đồng Nai”;

 

- Nhiệm vụ lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

 

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ “Xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt”;

 

Đến nay, các nhiệm vụ, dự án nêu trên đã và đang tiếp tục được thực hiện; dự kiến các dự án sẽ được hoàn thành trong năm 2017, riêng dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” dự kiến được thực hiện và hoàn thành trong năm 2018.

 

 

Tập huấn công tác quản lý tài nguyên nước tại huyện Vĩnh Cửu

 

Như vậy, với việc quan tâm và đầu tư kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ, dự án về tài nguyên nước trong những năm qua của tỉnh Đồng Nai, điều nay cho thấy tỉnh đã và đang hết sức quan tâm và mong muốn đẩy mạnh cũng như nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Đến hết năm 2018, tỉnh Đồng Nai cơ bản đã có đầy đủ cơ sở và dữ liệu để phục vụ yêu cầu quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Góp phần sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên nước tạo tiền đề cho sự phát triển ổn định, bền vững kinh tế xã hội của tỉnh nhà./.

 

May Nguyễn