Vài nét chính hoạt động phòng chống thiên tai của Sở Tài nguyên và Môi trường
28/07/2017
Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 02/3/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 và giai đoạn 2017-2020, hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xây dựng kế hoạch chi tiết trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến cấp phòng, đơn vị thực hiện, đồng thời phân công cụ thể mối liên hệ công tác với các sở ngành, địa phương mà Sở Tài nguyên và Môi trường phụ trách

 

 

Tình hình giông lốc trên địa bàn Nhơn Trạch

 

Các biện pháp trọng tâm:

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương theo dõi tình hình, kiểm tra, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tình hình thiên tai để xả thải gây ô nhiễm môi trường; phối hợp các ngành liên quan xây dựng kế hoạch dự phòng vật tư, hóa chất, phương tiện phục vụ xử lý nguồn nước, khắc phục ô nhiễm môi trường, phục vụ sinh hoạt, đảm bảo an toàn cho người dân sinh hoạt, sản xuất khi xảy ra thiên tai.

 

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính toán cân bằng nước, xác định khả năng cung, cầu nước ở từng khu vực làm cơ sở&n

Hoàng Mỹ