Hoạt động Giám sát Đề án thăm dò khoáng sản của Trung tâm kỹ thuật Địa chính-Nhà đất góp phần tăng cường công tác quản lý và bảo vệ Tài nguyên khoáng sản.
27/09/2017
Ngày 26/12/2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 44/TT-BTNMT, quy định nội dung giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản, trong đó tại Điều 7 quy định cụ thể về trách nhiệm thực hiện giám sát: “Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh theo thẩm quyền bố trí đơn vị, cá nhân có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực về điều tra cơ bản địa chất và thăm dò khoáng sản để thực hiện giám sát Đề án thăm dò khoáng sản”.

 

Trung tâm Kỹ thuật Địa Chính - Nhà đất Đồng Nai là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, do nhu cầu phát triển và để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành Tài nguyên Môi trường, các chức năng, nhiệm vụ đã tiếp tục được UBND tỉnh chấp thuận bổ sung tại quyết định số 9720/QĐ-UBND ngày 15/11/2006 của UBND Tỉnh, bao gồm: hoạt động tư vấn khảo sát, thăm dò đánh giá trữ lượng khoáng sản, lập thủ tục cấp phép khai thác, lập thiết kế mỏ, lập điều chỉnh quy hoạch khoáng sản, lập hồ sơ cấp phép khai thác nước. Với đội ngũ kỹ sư chuyên ngành địa chất thăm dò, khai thác mỏ, trắc địa, quản lý đất đai, môi trường có nhiều năm kinh nghiệm cùng các máy móc thiết bị đo đạc, trong quá trình hoạt động tư vấn khoáng sản những năm vừa qua Trung tâm Kỹ thuật Địa Chính - Nhà đất đã thực hiện thăm dò đánh giá trữ lượng và đo đạc tính khối lượng khai thác định kỳ nhiều mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trên cơ sở này, Trung tâm đã tiếp tục được Sở Tài nguyên và Môi trường tín nhiệm bố trí giám sát một số Đề án thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nhằm tăng cường công tác quản lý và bảo vệ khoáng sản theo quy định của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản.

 

 

Xác định đây là nhiệm vụ mới và quan trọng giúp cơ quan quản lý Nhà nước kiểm soát chính xác tài nguyên trữ lượng khoáng sản và chất lượng thi công thăm dò khoáng sản phục vụ công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Lãnh đạo Trung tâm Kỹ thuật Địa Chính - Nhà đất đã chỉ đạo các Phòng, Đội thuộc Trung tâm nghiên cứu kỹ lưỡng các nội dung theo quy định tại Thông tư số 44/TT-BTNMT, ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, phối hợp chặt chẽ và thống nhất với Phòng Khoáng sản thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; các nội dung, biểu mẫu giám sát theo đúng quy định. Trung tâm cũng đã chủ động phối hợp với Chủ đầu tư và Đơn vị tư vấn thi công thăm dò xây dựng kế hoạch thực hiện giám sát nhằm đảm bảo các nội dung và tiến độ theo Đề án thăm dò đã được phê duyệt.

 

Với bề dày truyền thống hơn 20 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm Kỹ thuật Địa Chính - Nhà đất Đồng Nai, cùng với nỗ lực vươn lên của các Phòng, Đội chuyên môn nghiệp vụ trong Trung tâm, sự giúp đỡ của các Phòng chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường, chắc chắn trong thời gian tới sẽ đưa công tác giám sát thăm dò khoáng sản vào nề nếp, góp phần tăng cường công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản của tỉnh Đồng Nai.

 

Trung tâm Kỹ thuật địa chính - Nhà đất