Quy định về phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
31/10/2017
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 34/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

 

Việc tổ chức thu phí bao gồm: Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Theo quy định tại Thông tư này, mức thu phí thẩm định cấp mới, cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trong trường hợp Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thẩm định dao động từ 7,28 triệu đồng/ hồ sơ - 25,48 triệu đồng/ hồ sơ, tùy theo số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định và khu vực. Với hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, mức thu phí dao động từ 4,09 triệu đồng/ hồ sơ - 07 triệu đồng/ hồ sơ, tùy theo số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định. Đặc biệt, không thu phí thẩm định đối với trường hợp cấp lại, gia hạn Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

 

Về kê khai, Thông tư quy định nộp phí, chậm nhất là ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

 

Về quản lý và sử dụng phí, tổ chức thu phí phải nộp 100% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động thẩm định, thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

Thông tư số 34/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/6/2017.

 

Chi cục Quản lý đất đai