Đồng Nai ban hành Danh mục vùng cấm khai thác nước dưới đất, vùng cấm xây mới công trình khai thác nước dưới đất, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất
17/11/2017
Thực hiện Điều 44 Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 06 năm 2012 Điều 17 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước và Điều 5, Điều 6 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Miền Nam, các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan (các công ty cấp nước, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn) xây dựng và hoàn thiện Danh mục vùng cấm khai thác nước dưới đất, vùng cấm xây mới các công trình khai thác nước dưới đất, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất đối với các huyện Xuân Lộc, Long Thành, Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Định Quán, Tân Phú và thị xã Long Khánh.

 

 

Công trình giếng khoan được trám lấp để hạn chế khai thác nước dưới đất

 

Căn cứ kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất và tình hình triển khai hệ thống cấp nước sạch từ nước mặt, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt và ban hành Quyết định số 4063/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 về việc phê duyệt Danh mục vùng cấm khai thác nước dưới đất, vùng cấm xây dựng mới công trình khai thác nước dưới đất, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất đối với các huyện: Xuân Lộc, Long Thành, Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Định Quán, Tân Phú và thị xã Long Khánh và Bản đồ vùng cấm, vùng hạn chế, khu vực phải khai thác nước dưới đất đối với các huyện Xuân Lộc, Long Thành, Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Định Quán, Tân Phú và thị xã Long Khánh tỷ lệ 1:25.000 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Đối với 03 địa phương còn lại là Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ và thành phố Biên Hòa; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện và trình trong năm 2017.

 

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố Danh mục vùng cấm khai thác nước dưới đất, vùng cấm xây dựng mới công trình khai thác nước dưới đất, vùng hạn chế xây dựng mới công trình khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất và Bản đồ vùng cấm, vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất đối với các huyện: Xuân Lộc, Long Thành, Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Định Quán, Tân Phú và thị xã Long Khánh tỷ lệ 1:25.000 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền vận động tổ chức cá nhân khu vực nông thôn thực hiện quy định vùng cấm khai thác nước dưới đất, vùng cấm xây dựng mới công trình khai thác nước dưới đất, vùng hạn chế xây dựng mới công trình khai thác nước dưới đất để sử dụng hệ thống cung cấp nước sạch do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cấp. UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao các Sở, ban, ngành khác căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức tuyên truyền vận động công chức, viên chức, các đơn vị thuộc quyền quản lý thực hiện vùng cấm khai thác nước dưới đất, vùng cấm xây dựng mới công trình khai thác nước dưới đất, vùng hạn chế xây dựng mới công trình khai thác nước dưới đất.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai còn giao Ủy ban nhân dân các huyện: Xuân Lộc, Long Thành, Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Định Quán, Tân Phú và thị xã Long Khánh tổ chức tuyên truyền thực hiện Danh mục vùng cấm khai thác nước dưới đất, vùng cấm xây dựng mới công trình khai thác nước dưới đất, vùng hạn chế xây dựng mới công trình khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất và Bản đồ vùng cấm, vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất đối với các huyện: Xuân Lộc, Long Thành, Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Định Quán, Tân Phú và thị xã Long Khánh tỷ lệ 1:25.000 trên địa bàn quản lý; định kỳ báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định; căn cứ Danh mục phải đăng ký nước dưới đất, chỉ đạo UBND cấp xã thuộc địa bàn quản lý tổ chức đăng ký theo quy định.

 

Việc banh hành Danh mục vùng cấm khai thác nước dưới đất, vùng cấm xây dựng mới công trình khai thác nước dưới đất, vùng hạn chế xây dựng mới công trình khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất là hết sức quan trọng và đặc biệt cần thiết làm cơ sở cho việc thẩm định cấp phép khai thác nước dưới đất, nhằm nâng cao hiệu quả về công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất; dự trữ nguồn tài nguyên nước dưới đất góp phần chủ động ứng phó với tình trạng hạn hán, nước biển dâng do biến đổi khí hậu.

 

 

Ưu tiên khai thác sử dụng nước mặt sông Đồng Nai để cấp nước

 

 

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xây dựng và hoàn thiện quy định vùng cấm khai thác nước dưới đất, vùng cấm xây mới các công trình khai thác nước dưới đất, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất; thẩm quyền đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và trình UBND tỉnh ban hành./.

 

Nguyễn Hoàng Mỹ Hạnh