Tập trung triển khai 09 nhóm nhiệm vụ ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2018
24/01/2018
Sáng ngày 19/01/2018, tại Hội trường Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Văn Chánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng sự tham dự của các Sở, ban, ngành và gần 200 công chức, viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Nguyễn Ngọc Thường, Phó Giám đốc Sở cho biết, trong năm 2017, toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Việc xây dựng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật được quan tâm, thực hiện kịp thời và hiệu quả, giúp toàn thể công chức, viên chức nắm vững quy định pháp luật, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện pháp luật về tài nguyên và môi trường. Công tác quản lý đất đai được tập trung chỉ đạo, hoàn thành nhiều nhiệm vụ nổi bật. Công tác quản lý tài nguyên nước, khoáng sản đạt nhiều kết quả tích cực. Quản lý, bảo vệ môi trường ngày càng được quan tâm, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tạo sự chuyển biến rõ nét so với các năm trước. Các mặt công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Công tác cải cách hành chính nói chung và giải quyết thủ tục hành chính nói riêng đã được Sở tập trung chỉ đạo thực hiện, đạt kết quả tốt, chỉ số cải cách hành chính của Sở được xếp thứ 6 trong 20 sở, ngành. Đồng thời, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để phát huy hiệu quả trong quản lý nhà nước.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thực hiện nhiệm vụ 2017, vẫn còn một số nhiệm vụ còn tồn tại, hạn chế như: Việc tham mưu xây dựng, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, việc thực hiện các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh vẫn còn một số trường hợp chậm trễ. Công tác quản lý đất đai tuy đã có nhiều cố gắng, song vẫn còn một số tồn tại như: vẫn còn tình trạng tách thửa đất tràn lan; việc rà soát, kiểm tra các dự án chậm triển khai còn chậm; kết quả rà soát, xây dựng Đề án quản lý, khai thác quỹ đất công còn chậm và chưa đạt yêu cầu; việc triển khai khắc phục các nội dung tồn tại sau Hội nghị tổng kết Dự án tổng thể hồ sơ địa chính còn chậm. Công tác quản lý, bảo vệ môi trường vẫn còn một số điểm hạn chế như: chưa hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ chôn lấp chất thải sinh hoạt dưới 15%; vẫn còn tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động chăn nuôi. Công tác thanh tra, kiểm tra đã được tăng cường nhưng có lúc, có nơi vẫn còn tình trạng khai thác cát trái phép; ô nhiễm môi trường trong khai thác khoáng sản; xả, đổ chất thải không đúng nơi quy định.

 

 

Đồng chí Đặng Minh Đức, Giám đốc Sở điều hành nội dung thảo luận

 

Năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng các nhiệm vụ với mục tiêu: Thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm theo phương châm hành động của Chính phủ trong năm 2018 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Kiện toàn tổ chức, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm hành chính trong thực thi nhiệm vụ. Tuyên truyền, phổ biến kịp thời, hiệu quả các quy định pháp luật; quyết liệt cải cách hành chính và quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ bằng công nghệ thông tin. Điều hành tốt hoạt động quản lý của các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp, nhất là quan hệ phối hợp giữa các phòng, đơn vị; thực hiện tốt, đúng thời hạn các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường; hoàn thành các nhiệm vụ của ngành được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao trong năm 2018. Sở đề ra 08 chỉ tiêu cụ thể và 09 nhóm nhiệm vụ lớn, với tổng số 109 nhiệm vụ cụ thể:

 

- Về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và tham mưu ban hành văn bản pháp luật, gồm 07 nhiệm vụ.

 

- Về quản lý đất đai, gồm 22 nhiệm vụ. Trong đó, tập trung thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

 

- Về quản lý tài nguyên nước và biến đổi khí hậu: gồm 10 nhiệm vụ. Trong đó tập trung điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh.

 

- Về quản lý tài nguyên khoáng sản, gồm 08 nhiệm vụ. Trong đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 14-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

 

 - Về quản lý, bảo vệ môi trường, gồm 23 nhiệm vụ: Trong đó, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; thực hiện Nghị quyết số số 125/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

 

- Về thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân, gồm 12 nhiệm vụ. Trong đó, tập trung thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất theo đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

- Về giải quyết thủ tục hành chính: gồm 09 nhiệm vụ.

 

- Về công tác phối hợp, điều hành xử lý công việc, công nghệ thông tin: gồm 10 nhiệm vụ.

 

- Về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ: gồm 08 nhiệm vụ; trong đó tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 

 

Trao khen thưởng cho tập thể nhận Cờ thi đua xuất sắc

 

Hội nghị đã tổ chức thảo luận, với nhiều ý kiến phát biểu sôi nổi và hết sức trách nhiệm, tập trung vào đánh giá những tồn tại hạn chế trong thời gian vừa qua và đề xuất các giải pháp khắc phục cũng như để thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ trong năm 2018.

 

Sau khi trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu chỉ đạo. Theo đó, những đóng góp của tập thể và cá nhân của ngành tài nguyên và môi trường luôn được UBND tỉnh đánh giá cao và ghi nhận, biểu dương. Tuy nhiên, với những lĩnh vực quản lý hết sức nhạy cảm, phức tạp, trong năm 2018 ngành tài nguyên và môi trường cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa, trong đó tập trung khắc phục ngay những tồn tại của năm 2017, đồng thời tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

 

 

Đồng chí Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Thứ nhất, Tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính như rà soát, sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính ở cả 03 cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; hạn chế đến mức thấp nhất việc xử lý hồ sơ trễ hạn của nhân dân, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai; có giải pháp để hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện trong việc ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, xây dựng quy chế phối hợp trong giải quyết công việc; đồng thời sắp xếp lại bộ máy, nhân sự của toàn ngành hợp lý và đúng quy định.

 

Thứ hai, về quản lý đất đai. Cần tập trung xử lý các nhiệm vụ tồn tại sau tổng kết Dự án tổng thể về đăng  ký đất đai. Đặc biệt trong năm 2018 cần tập trung cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng như các dự án trọng điểm khác trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác kiểm tra sau giao đất, cho thuê đất để kịp thời tham mưu xử lý những trường hợp chậm thực hiện. Tiếp tục xử lý tốt những vị trí đất quốc phòng, đất nông lâm trường và xây dựng hoàn chỉnh Đề án khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh. Quản ltý chặt chẽ công tác tự tách thửa trái phép.

 

Thứ ba, về tài nguyên nước và khoáng sản. Cần tập trung hoàn thành và tổ chức thực hiện danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; tiếp tục rà soát, đánh giá nhu cầu sử dụng, tình hình cung cấp nước sạch và khai thác nước ngầm trên địa bàn các huyện để đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý, kiên quyết không ký cấp phép khai thác nước dưới đất những khu vực đã có nguồn nước cấp. Đồng thời tổ chức điều tra đánh giá tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh để để xuất những giải pháp bảo vệ nguồn nước mặt hiệu quả.

 

Về khoáng sản, cần tiếp tục giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp khai thác, kinh doanh khoáng sản theo Chỉ thị 14-CT/TU. Tăng cường trách nhiệm quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của các cấp, đặc biệt là cấp huyện cần tăng cường vai trò và phối hợp tốt với lực lượng công an trong việc phát hiện, xử lý những trường hợp khái thác lậu. Đồng thời thực hiện tốt các Quy chế phối hợp với các tỉnh giáp ranh mà Đồng Nai đã ký kết trong công tác bảo vệ khoáng sản, bảo vệ môi trường.

 

Thứ tư, về quản lý, bảo vệ môi trường. Quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, trong đó lưu ý các đồng chí về tỷ lệ chôn lấp chất thải sinh hoạt phải đạt dưới 50%; 100% khu công nghiệp đang hoạt động có trạm xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường. Rà soát lại danh sách các nguồn thải lớn trên địa bàn tỉnh (về nước thải, khí thải, chất thải rắn) và tổ chức kiểm tra, giám sát để không xảy ra những vụ việc như của Công ty Chinwell hay xả chất thải gây ô nhiễm môi trường. Giám sát chặt chẽ các cơ sở chăn nuôi, từ quy mô đánh giá tác động môi trường thuộc cấp tỉnh quản lý đến quy mô kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc cấp huyện để có giải pháp cụ thể. Cần tập trung các nguồn lực, phối hợp với các sở, ngành trong việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật môi trường, nhất là ở các khu đô thị lớn trên địa bàn tỉnh, đảm bảo việc thoát nước và xử lý nước thải trước khi ra suối, sông trên địa bàn.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, với truyền thống của Sở Tài nguyên và Môi trường, năm 2018, ngành tài nguyên và môi trường sẽ tiếp tục phát huy, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra; tham mưu Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

 

Nguyễn Thái Khôi Vũ