Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án khu dân cư tái định cư với khu dân cư đình Tân Lại tại phường Bửu Long, p.Biên Hòa
08/02/2018
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án khu dân cư tái định cư với khu dân cư đình Tân Lại tại phường Bửu Long, p.Biên Hòa
Nguyễn Tuấn Anh