Họp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai (2003 – 2018)
23/07/2018
Sáng ngày 20/7/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai long trọng tổ chức họp mặt nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Sở. Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Đặng Minh Đức - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, cán bộ chủ chốt của 02 Chi cục và các đơn vị sự nghiệp, cùng toàn thể công chức khối quản lý hành chính của Sở.

 

Sau khi diễn ra chương trình văn nghệ với các tiết mục sôi nổi, hấp dẫn do các diễn viên không chuyên của Đoàn Thanh niên Sở biểu diễn, đồng chí Nguyễn Ngọc Thường – Phó Giám đốc Sở đã trình bày tóm tắt quá trình hoạt động và phát triển của Sở qua 15 năm xây dựng và trưởng thành. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập trên cơ sở hợp nhất tổ chức của Sở Địa chính - Nhà đất và các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường thuộc Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.

 

Thời gian đầu thành lập, bộ máy của Sở bao gồm 10 phòng, đơn vị, với 371 công chức, viên chức, người lao động. Trải qua 15 năm phát triển, bộ máy của Sở liên tục được củng cố, kiện toàn, chức năng, nhiệm vụ ngày càng rộng lớn, phức tạp và khẳng định được vai trò của một cơ quan quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, giúp UBND tỉnh quản lý thống nhất về tài nguyên và môi trường. Đến nay, bộ máy của Sở đã phát triển với 15 phòng đơn vị trực thuộc (07 phòng, 02 Chi cục và 06 đơn vị sự nghiệp), tăng gấp 1,5 lần so với khi mới thành lập. Tổng số công chức, viên chức, người lao động là 1.421 người (110 công chức, 1.311 viên chức, người lao động), tăng gần 4 lần so với năm 2003.

 

Với sự lớn mạnh không ngừng về quy mô tổ chức, nhân sự và hiệu quả hoạt động, Sở đã đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, làm tốt chức năng là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bao gồm: tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, đo đạc bản đồ và khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

 

Trong 15 năm qua, Sở đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và xây dựng văn bản pháp luật, không ngừng nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, làm tốt công tác quy hoạch để thực hiện quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Công tác quản lý đất đai được tăng cường, đặc biệt trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính để phục vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công tác quản lý tài nguyên nước từng bước đi vào nề nếp với nhiều dự án điều tra về nước dưới đất, nước mặt; triển khai thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, đáp ứng được nhu cầu sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Sở rất  quyết liệt trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường, xử lý toàn bộ 47 bãi rác tạm, cơ bản hoàn thành xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và kiểm soát được chất lượng nước thải tại các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, Sở tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn, thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa việc quản lý hành chính nhà nước.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại, đó là: Áp lực giải quyết công việc ngày càng cao, trách nhiệm ngày càng nặng nề; hệ thống văn bản pháp luật về tài nguyên và môi trường mặc dù đã được ban hành tương đối đầy đủ nhưng vẫn còn nhiều bất cập, chồng chéo, chưa sát với thực tế; đội ngũ công chức, viên chức làm công tác quản lý tài nguyên và môi trường đã được tăng cường qua các năm, được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhưng vẫn còn một số hạn chế; tình hình vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và khai thác khoáng sản trái phép; đầu tư hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường chưa đáp ứng yêu cầu; tình hình ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra ở một số sông suối, khu dân cư, đô thị.

 

Trong thời gian tới, ngành tài nguyên và môi trường tiếp tục đứng trước những nhiệm vụ hết sức nặng nề trong công tác quản lý nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường để phát triển bền vững. Để quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ tốt môi trường, góp phần xây dựng Đồng Nai cơ bản thành tỉnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

 

Một là, Tham mưu ban hành kịp thời các văn bản cụ thể hóa các quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường để áp dụng thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

 

Hai là, Tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các quy định về quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường đến các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp và cộng đồng hiểu biết và chấp hành.

 

Ba là, Nâng cao năng lực quản lý, củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hiện đại hóa cơ sở vật chất.

 

Bốn là, Thực hiện tốt cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính; vào công tác quản lý từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường, hướng đến việc quản lý, khai thác, sử dụng thông tin về tài nguyên và môi trường thông qua hệ thống mạng internet.

 

Năm là, Tổ chức thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020; quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2020; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đến 2015 và định hướng đến 2020; chương trình bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020. Kịp thời thực hiện điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch để đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, phát triển bền vững của địa phương.

 

Sáu là, Tập trung đo đạc, lập bản đồ địa chính, hoàn thành xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quản lý chặt chẽ, cập nhật kịp thời các biến động đất đai vào cơ sở dữ liệu địa chính; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất để phục vụ đầu tư xây dựng hạ tầng, công nghiệp và đô thị.

 

Bảy là, Quản lý chặt chẽ các khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; khu vực cấm, khu vực hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt cấp phép hoạt động khoáng sản, cấp phép khai thác tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo đúng quy hoạch, kế hoạch.

 

Tám là, Tăng cường đầu tư, phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật về môi trường; huy động và tập trung các nguồn lực tham gia đầu tư vào xử lý ô nhiễm, nhất là xử lý chất thải rắn. Nâng cao chất lượng quan trắc, theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng môi trường để có giải pháp ngăn chặn ô nhiễm, khắc phục suy thoái, phục hồi môi trường. Có giải pháp ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu.

 

Chín là, Tăng cường việc thanh tra, kiểm tra thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

 

Phát biểu kết thúc buổi họp mặt, đồng chí Đặng Minh Đức gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh trong 15 năm qua đã nỗ lực, phấn đấu, cống hiến và đóng góp cho ngành để đạt được kết quả như hiện nay; đồng thời mong muốn tất cả người lao động trong ngành phải nỗ lực hơn nữa, nâng cao tinh thần trách nhiệm, cùng đoàn kết, phấn đấu, hỗ trợ lẫn nhau để đáp ứng được nhiệm vụ ngày càng nhiều và nặng nề trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

 

Buổi họp mặt đã đạt được mục tiêu đề ra là ôn lại truyền thống của ngành, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, gặp gỡ giao lưu giữ các thế hệ, cũng như giữ Sở và phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện.

 

Trước đó, nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phát hành Bản tin kỷ niệm 15 năm và tổ chức các hoạt động Hội thao với 03 môn bóng đá, kéo co và nhảy bao bố, nhận được sự tham gia nhiệt tình của toàn thể công chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

 

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi họp mặt:

 

 

 

 

Giám đốc Đặng Minh Đức phát biểu kết thúc buổi họp mặt

 

Nguyễn Thái Khôi Vũ