Thông báo công khai trên trang thông tin điện tử đối với trường hợp thu hồi giấy chứng nhận theo Khoản 7, Điều 87 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ
29/10/2018
Thông báo công khai trên trang thông tin điện tử đối với trường hợp thu hồi giấy chứng nhận theo Khoản 7, Điều 87 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ
Trần Thanh Tuấn