Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSDĐ của dự án khu dân cư PQX - 0,67 ha tại xã long Phước, huyện Long thành
02/01/2019
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSDĐ của dự án khu dân cư PQX - 0,67 ha tại xã long Phước, huyện Long thành
Trần Thanh Tuấn