Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản (thửa đất số 75, tờ bản đồ số 14 phường Quyết Thắng, TP.BH)
19/04/2019
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản (thửa đất số 75, tờ bản đồ số 14 phường Quyết Thắng, TP.BH)
Trần Thanh Tuấn