Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM172686, Ngày 18/5/2018
04/05/2019
Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM172686, Ngày 18/5/2018
Trần Thanh Tuấn