Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 525718 cấp ngày 13/11/2012
16/05/2019
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 525718 cấp ngày 13/11/2012
Trần Thanh Tuấn