Đề nghị đăng thông tin bổ sung thông báo bán đấu giá tài sản trên trang web thông tin STNMT - 18 thửa đất xã Long Giao, Cẩm Mỹ
25/06/2019
Đề nghị đăng thông tin bổ sung thông báo bán đấu giá tài sản trên trang web thông tin STNMT - 18 thửa đất xã Long Giao, Cẩm Mỹ
Trần Thanh Tuấn