Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng khu dân cư An Thuận tại xã Long An, huyện Long Thành
05/08/2019
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng khu dân cư An Thuận tại xã Long An, huyện Long Thành
Trần Thanh Tuấn