Danh sách đề nghị đăng thông tin lên trang thông tin điện tử STNMT do mất GCNQSDĐ số AQ119502 ngày 26/6/2009
17/09/2019
Danh sách đề nghị đăng thông tin lên trang thông tin điện tử STNMT do mất GCNQSDĐ số AQ119502 ngày 26/6/2009
Trần Thanh Tuấn