Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thửa đất số 360, tờ bản đồ số 02, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ
20/09/2019
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thửa đất số 360, tờ bản đồ số 02, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ
Trần Thanh Tuấn