thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 360, tờ bản đồ số 02 xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ
21/10/2019
thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 360, tờ bản đồ số 02 xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ
Trần Thanh Tuấn