dự thảo quy định về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 05 năm, giai đoạn 2020 -2024 trên trang thông tin điện tử
25/10/2019
dự thảo quy định về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 05 năm, giai đoạn 2020 -2024 trên trang thông tin điện tử
Trần Thanh Tuấn