thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 360, tờ BĐ số 2 xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ
01/11/2019
thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 360, tờ BĐ số 2 xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ
Trần Thanh Tuấn